Monday, April 07, 2003

Pitutur Tiyang Wicaksana


.........kalepataning manusa ing ngarsanipun Gusti Allah

kita padha nglambrang kaya wedhus, dhewe-dhewe kang kita ener
Yehuwah wus ngawasake saka ing swarga marang para anaking manusa, apa ana kang mawa budi, kang ngupaya Allah
Wus padha nasar kabeh, sagolongane wus dadi banger, ora ana kang gawe becik, sijia bae ora ana.
iya kaya kang wus katulisan, wiraose: Ora ana wong kang bener, siji bae ora ana....
lan dalaning tentrem rahayu ora disumurupi; padha ora duwe wedi asih marang Gusti Allah.
Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.
Nanging sabdanipun Gusti Allah wus nggolongake samubarang kabeh marang pamengkuning dosa.

No comments: